Geen producten (0)

Algemene voorwaarden die betrekking hebben op: Mimo-Animalcare
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: "Webwinkel": Mimo-Animalcare, Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer 17090170  Handel in dierenvoeding, dierenbenodigheden en aanverwante artikelen.

                                                   
Artikel 1: Algemeen   1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle  producten die door Mimo-Animalcare geleverd zijn. 
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief  21% omzetbelasting (BTW) of inclusief 9% omzetbelasting (BTW)

3.Door het plaatsen van een bestelling verklaard u zich akkoord met de Algemene  Leverings en /of Betalingsvoorwaarden.

4.Betalingen dienen vooraf te geschieden via Ideal, rembours of contant afrekenen bij het ophalen (pinnen is niet mogelijk). 

Artikel 2. Overeenkomst    1  Mimo-Animalcare behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Mimo-Animalcare het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Levertijd    1. Artikelen worden na bestelling mits op voorraad verzonden binnen 2 werkdagen. Grotere bestellingen in overleg.  Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Mimo-Animalcare schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 
2. Overschrijding van de door Mimo-Animalcare opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 4. Afkoelingsperiode    1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Mimo-Animalcare te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Mimo-Animalcare te melden. De klant dient het product  na overleg met Mimo-Animalcare te sturen naar een door  vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mimo-Animalcare schade heeft opgelopen die niet eerder aanwezig was en die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mimo-Animalcare de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Mimo-Animalcare heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 5. Uitvoering   1. Mimo-Animalcare zal in het kader van de regels  van de Wet Kopen op afstand, naar beste vermogen, bestellingen ten minste binnen dertig dagen uitvoeren.

Artikel 6. Betaling    1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling, of zelf afhalen op het afhaaladres.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud    1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Mimo-Animalcare tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Mimo-Animalcare, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Overmacht    1. Indien Mimo-Animalcare door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Mimo-Animalcare als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Mimo-Animalcare zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 9. Gebreken; Klachttermijn    1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Mimo-Animalcare.
2. Indien een klacht gegrond is zal Mimo-Animalecare de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 . Prijzen Mimo-Animalcarezal gedurende de looptijd de prijzen van de aanbiedingen niet verhogen, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 11.Gegevensbeheer en privacy;   Indien U een bestelling plaatst ,worden deze gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Mimo-Animalcare. Mimo-Animalcare houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal Uw gegevens niet verstrekken aan derden. Mimo-Animalcare respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van Uw persoonlijke gegevens.

Artikel 12. Copyright;    Het is niet toegestaan om de geplaatste Websitefoto's te kopiëren, te verspreiden, of anderszins te publiceren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van Mimo-Animalcare. Wederverkoop van de door Mimo-Animalcare op de Website aangeboden producten of geleverde goederen, is zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar verboden.

Artikel 13. Afgebeelde producten en specificaties;   Alle afbeeldingen foto´s, tekeningen etc., gewicht afmeting, kleuren afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Mimo-Animalcare, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnengeen aanleiding zijn tot schadevergoeding en-of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14. Vrijwaring Facebook:  Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.  De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Mimo-Animalcare.

OP ALLE BEPALINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.